Każda gmina ma wyodrębnione zadania własne. I to właśnie do nich należy gospodarka odpadami. Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa wytwarzają odpady – oczywiście w różnej ilości. Na terenach wielu gmin, w celu składowania odpadów, znajdują się wysypiska odpadów. Kto odpowiada za ich utrzymanie?

Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że to właśnie gmina odpowiedzialna jest za organizowanie systemu odbioru oraz zagospodarowanie odpadów. Wszelkie formalności związane z tymi działaniami powinny zgładzane być właśnie w gminie.

Dzikie wysypiska śmieci – kto za nie odpowiada?

Dzikie wysypiska śmieci, to sterty śmieci porzucone w różnych miejscach. Za ich odbiór nie palą się ani przedsiębiorcy, ani gminy. Stare meble, zużyte opony, sterty tworzyw sztucznych – takie odpady zaśmiecają lasy, rowery czy bezużyteczne tereny. Jak poradzić sobie z takimi śmieciami? Niestety, ale przepisy nie ułatwiają sprzątania takich śmieci, gdyż nie są jednoznaczne i nie wskazują konkretnie podmiotu, który odpowiedzialny jest za wywóz odpadów z dzikich wysypisk.  

Należy jednak skutecznie je eliminować, gdyż ich występowanie wiąże się z olbrzymim zagrożeniem dla środowiska – wód, gleby i powietrza. Nielegalne wysypiska nie posiadają zabezpieczeń i nie są nadzorowane, co sprawia, że powinniśmy walczyć z nimi.

Odbiór odpadów Toruń

Nie wszystkie śmieci, które znajdują się na działce właściciela, należą do nich. Za odbiór odpadów Toruń z dzikich wysypisk śmieci odpowiada gmina. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci polega na:

  • usuwaniu odpadów komunalnych,
  • usuwaniu gruzu i materiałów poremontowych,
  • usuwaniu odpadów wielkogabarytowych,
  • usuwaniu odpadów zielonych,
  • usuwaniu sprzętu elektronicznego,
  • usuwaniu opon,
  • usuwaniu innych, zalegających śmieci,
  • wywozie odpadów,
  • segregacją odpadów,
  • przetwarzaniem odpadów.

Gospodarka odpadami Toruń– w tej ustawie zawarte są wszystkie informacje, które związane są z działaniami, jakich powinna podjąć się gmina. I właśnie do tych zadań należy odbiór odpadów Bydgoszcz, ich sekrecja i przetwarzanie.